WebSite-Watcher  18.3.0

WebSite-Watcher 18.3.0

Aignesberger Software GmbH – 7,5MB – Shareware – Windows
ra khỏi 9 phiếu
4 Stars User Rating
WebSite-Watcher checks your favorite websites for updates and changes with a minimum of time and online-costs. When changes are detected WebSite-Watcher saves the last two versions of websites to your harddisk and highlight all changes in the text. Supports IE/Firefox/Opera Browser-Integration, Import and Export.

Tổng quan

WebSite-Watcher là một Shareware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi Aignesberger Software GmbH.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 157 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của WebSite-Watcher là 18.3.0, phát hành vào ngày 17/10/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 28/08/2007.

WebSite-Watcher đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 7,5MB.

Người sử dụng của WebSite-Watcher đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho WebSite-Watcher!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 157 UpdateStar có WebSite-Watcher cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Aignesberger Software GmbH
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại